Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Defender Vakanties B.V.

Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van huur en verhuur van een voertuig (inclusief eventuele accessoires) die tussen verhuurder en huurder worden gesloten.

Artikel 2 Aanbod

 1. Verhuurder brengt een aanbod schriftelijk uit aan de huurder.
 2. Het aanbod is gedurende 5 kalenderdagen geldig, tenzij het aanbod eerder door verhuurder wordt ingetrokken.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de huurtermijn, de huursom en de mogelijk bijkomende kostenelementen. Tevens wordt vermeld de hoogte van het eigen risico, de waarborgsom en eventuele aanvullende voorwaarden.
 4. Het aanbod vermeldt de wijze van betaling van de aanbetaling van de huursom, de wijze van betaling van de hoofdsom van de huursom en de wijze van betaling van de waarborgsom.
 5. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden. Is dit niet mogelijk, dan worden de Algemene Voorwaarden bij het sluiten van de overeenkomst alsnog ter hand gesteld.
 6. De Algemene Voorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag en via de website van Defendervakanties.nl.

Artikel 3 huurovereenkomst

 1. De huurovereenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. Een mondelinge overeenkomst dient schriftelijk te worden bevestigd door de verhuurder.
 2. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de periode, huursom en overige voorwaarden zoals op de huurovereenkomst vermeld. De huurovereenkomst vermeldt tevens het tijdstip van begin en einde van de huurperiode. Indien niet anders overeengekomen dienen de voertuigen te worden opgehaald en ingeleverd op de vestiging van Defender Vakanties B.V.: Van Teylingenweg 142 te Kamerik.

Artikel 4 Prijs en prijswijzigingen

 1. De huursom en de eventuele bijkomende kostenelementen worden vermeld op de huurovereenkomst. Alle bedragen zoals genoemd in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
 2. Gedurende de huurperiode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, zoals tolgelden, Eurovignet en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van huurder.
 3. Onverminderd diens gehoudenheid tot schadevergoeding indien daartoe gronden bestaan, kunnen huurder geen kosten in rekening gebracht worden die niet overeengekomen zijn.

Artikel 5 – De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode

 1. Huurder is verplicht het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip waarop de huurperiode eindigt, aan het in de huurovereenkomst vermelde adres of aan het nader overeengekomen adres in te leveren.
 2. Het voertuig mag slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder op een ander tijdstip en/of op een andere plaats worden ingeleverd.
 3. Het eerder inleveren van het voertuig binnen de overeengekomen huurperiode leidt niet tot terugbetaling van (een gedeelte van) de huurprijs.
 4. Indien het voertuig niet tijdig en/of op de afgesproken plaats is ingeleverd, is verhuurder gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te vorderen. De uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van huurder blijven van kracht tot het moment dat het voertuig weer in het bezit is van verhuurder.
 5. Indien huurder het voertuig niet tijdig heeft ingeleverd, is verhuurder gerechtigd de huurder 30% van de daghuurprijs in rekening te brengen voor elk volledig uur waarmee de huurperiode wordt overschreden. Na overschrijding met 4 uur wordt per dag twee keer de daghuurprijs in rekening gebracht, onverminderd de verplichting van huurder tot vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade.

Artikel 6 Annulering huurder en verhuurder

 1. Huurder dient schriftelijk te annuleren.
 2. Bij annulering is huurder de volgende annuleringskosten verschuldigd:
 • 15% van de huurprijs bij annulering langer dan 90 kalenderdagen voor aanvang van de huurperiode;
 • 25% van de huurprijs van 90 kalenderdagen tot 45 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 75% van de huurprijs bij annulering van 45 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 90% van de huurprijs bij annulering van 14 kalenderdagen tot 4 kalenderdagen voor de aanvangsdatum van de huurperiode;
 • 100% van de huurprijs bij annulering van 4 kalenderdagen tot op de aanvangsdatum van de huurperiode.
 1. Verhuurder is gerechtigd de reservering te annuleren indien zich situatie(s) voordoen buiten de controle van verhuurder om, waardoor verhuurder niet in staat is om het gereserveerde voertuig en/of de overeengekomen accessoires ter beschikking te stellen aan huurder. De huurder ontvangt in dat geval de betaling(en) terug die hij aan verhuurder heeft gedaan, maar kan geen aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 7  Betaling en waarborg

 1. Een aanbetaling van 25% van de huursom dient binnen 5 kalenderdagen na reservering betaald te zijn. Indien de reservering binnen 45 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode wordt gedaan, dient 100% van de huursom binnen 5 kalenderdagen na reservering betaald te zijn. Na betaling staat de reservering vast en is de huurovereenkomst definitief. Indien niet tijdig door huurder aan deze betalingstermijnen wordt voldaan, komt de reservering zonder nadere kennisgeving te vervallen en staat het verhuurder vrij het voertuig aan derden te verhuren.
 2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 45 kalenderdagen voor aanvangsdatum van de huurperiode betaald te zijn en door de verhuurder te zijn ontvangen. Indien niet tijdig door de huurder aan deze betalingstermijn wordt voldaan, dan staat het de verhuurder vrij het voertuig aan derden te verhuren. In dit geval mag de verhuurder de huurovereenkomst als geannuleerd beschouwen en is de huurder de in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden vermelde annuleringskosten aan verhuurder verschuldigd.
 3. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de waarborgsom €1.500,- per voertuig. De waarborgsom dient uiterlijk één dag voor de aanvangsdatum van de huurperiode door verhuurder te zijn ontvangen.

Artikel 8 Verplichtingen van de huurder

 1. Onverminderd hetgeen verder is bepaald in deze Algemene Voorwaarden dient huurder met het voertuig om te gaan zoals een goed huurder betaamt en ervoor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt
 2. Huurder is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij verhuurder in te leveren. Dit houdt onder meer in dat huurder verplicht is eventuele door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig ongedaan te maken.
 3. Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen, onverlet de verplichting van een bestuurder om te beschikken over een geldig rijbewijs. Het is huurder niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op het huurcontract. Huurder dient er zorgvuldig op toe te zien dat geen van de in de huurovereenkomst als bestuurder aangeduide personen het voertuig besturen indien deze daartoe onbevoegd zijn of daartoe geestelijk en/of lichamelijk ongeschikt zijn.
 4. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te verhuren.
 5. Het is huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor rijlessen, voor het vervoer van personen tegen betaling of voor wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- en betrouwbaarheidsproeven. Tevens is het niet toegestaan het voertuig te gebruiken voor “off-road” en/of andere evenementen welke buiten de openbare weg gehouden worden. Het is tevens niet toegestaan met het voertuig op het strand te rijden en water dieper dan 10 cm te doorwaden.
 6. Huurder dient op de snelweg een kruissnelheid van maximaal 100 km/uur aan te houden.  
 7. Het is huurder niet toegestaan het voertuig buiten de grenzen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.
 8. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het huurder niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten of tot vermindering van de verkeersveiligheid.
 9. Huurder dient onder meer zorgvuldig om te gaan met de bij het voertuig behorende sleutels, documenten, inventaris, daktent en andere aan de Land Rover bevestigde middelen.
 10. Huurder is gehouden de lading van het voertuig op zorgvuldige wijze te borgen.
 11. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.
 12. De huurder is verplicht zich voor vertrek met het voertuig te legitimeren en een kopie van zijn of haar rijbewijs en paspoort/Europese Identiteitskaart achter te laten.

Artikel 9 Instructies voor de huurder

 1. Huurder dient het oliepeil, het koelvloeistofniveau en de bandenspanning op niveau te (laten) houden. Het oliepeil en het koelvloeistofniveau dienen tenminste iedere 1000 km te worden gecontroleerd en zo nodig bijgevuld.
 2. Huurder is gehouden het voertuig schoon te retourneren. Bij niet-nakoming van deze verplichting worden de schoonmaakkosten in rekening gebracht, met een minimum van € 40,-.
 3. Het voertuig wordt bij aanvang van de huurperiode meegegeven met een volle brandstoftank. Huurder dient de door verhuurder voorgeschreven brandstof te tanken.
 4. Het voertuig dient met een volle brandstoftank ingeleverd te worden bij verhuurder. Indien het voertuig niet met een volle brandstoftank wordt ingeleverd, zal huurder het voertuig aftanken en de daadwerkelijke brandstofkosten, verhoogd met een toeslag van € 50,- in rekening brengen bij huurder.
 5. In geval van voor huurder kenbare of waarneembare defecten, schade aan het voertuig, met het voertuig aan derden toegebrachte schade en/of vermissing van het voertuig is huurder verplicht:
 • hier zo spoedig mogelijk melding van te maken bij verhuurder;
 • de instructies van verhuurder op te volgen;
 • gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan verhuurder en/of de verzekeraar van het voertuig te verstrekken;
 • het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging en/of vermissing beschermd te hebben;
 • de verhuurder en door de verhuurder aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of als verweer tegen aanspraken van derden.
 1. Bij ongevallen, beschadiging of vermissing van het voertuig is huurder daarnaast verplicht:
 • melding te doen bij de plaatselijke politie;
 • zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan verhuurder over te leggen;
 • zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden.
 1. Huurder dient verhuurder zo spoedig mogelijk te informeren over:
 • het optreden van een gebeurtenis waardoor schade aan, met of door het voertuig ontstaat of redelijkerwijs kan ontstaan;
 • defect raken van het voertuig;
 • vermissing van of anderszins verlies van de macht over het voertuig, onderdelen en toebehoren daarvan;
 • beslaglegging op het voertuig;
 • andere omstandigheden waarover verhuurder redelijkerwijs geïnformeerd dient te worden.
 1. De huurder dient zelf zorg te dragen voor een eventuele verzekering van reisbagage, geld en andere goederen evenals een verzekering voor kosten bij annulering.
 2. De huurder dient de daktent en kampeeruitrusting naar instructie van de verhuurder te gebruiken. Gebreken, beschadiging en/of vermissing dienen zo spoedig mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.
 3. Huurder is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

Artikel 10 Verplichtingen verhuurder

 1. De verhuurder levert het voertuig met de overeengekomen accessoires en specificaties en voorzien van de in Nederland verplichte uitrusting, schoon, goed onderhouden, met een volledig gevulde brandstoftank en, voor zover verhuurder kenbaar is of zou moeten zijn, in technisch goede staat.
 2. Verhuurder stelt samen met huurder voorafgaand aan de verhuur een rapport op waarbij eventuele schade die zich al aan de Land Rover bevindt, wordt aangegeven.
 3. Verhuurder overhandigt huurder voorafgaand aan de huurperiode de vereiste documenten.
 4. Verhuurder dient ervoor te zorgen dat er in het voertuig een instructie aanwezig is, alsmede een overzicht van telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten kantoortijden kan melden.
 5. In de instructie wordt vermeld op welke niveaus het oliepeil, het koelvloeistofpeil en de bandenspanning dienen te worden gehouden.
 6. Verhuurder draagt zorg voor pechhulpverlening in de voor het voertuig toegestane landen (zie artikel 8 lid 7).
 7. Indien pech het gevolg is van eigen schuld en/of is ontstaan door gebruik van het voertuig dat niet in overeenstemming is met het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en/of het toepasselijk recht, dan zijn de kosten voor de (pech)hulp voor rekening van huurder.
 8. In geval van pech en indien wordt voorzien dat het voertuig langer dan 4 werkdagen onbruikbaar zal blijven, spant verhuurder zich om de huurder binnen twee werkdagen te voorzien van vervangend vervoer (al dan niet uitgevoerd door de pechhulp dienstverlening). Huurder dient hierbij rekening te houden met het gegeven dat het vervangend voertuig niet de specificaties en/of accessoires bezit van het gehuurde voertuig (bijvoorbeeld geen daktent).
 9. Verhuurder inspecteert het voertuig bij inlevering door huurder op eventuele schade.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van de huurder voor schade

 1. Huurder is er zich van bewust dat de verhuurde voertuigen “youngtimers” zijn met al hun charmes, beperkingen en ongemakken van dien.
 2. Huurder is in geval van schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op de huurovereenkomst vermelde eigen risico. Indien er in de huurovereenkomst geen specifieke afspraken zijn vastgelegd bedraagt het eigen risico € 1.500,- per schadegeval, tenzij het voertuig niet is gebruikt overeenkomstig het gestelde in deze Algemene Voorwaarden en het toepasselijk recht. In dat geval is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade van de verhuurder, tenzij huurder bewijst dat dit handelen of nalaten hem niet toerekenbaar is of volledige vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 3. Schade veroorzaakt door terreinrijden, rijden buiten de openbare weg en/of rijden met een kruissnelheid hoger dan 100 km/uur is niet verzekerd, huurder is ook in dat geval aansprakelijk voor de gehele schade.
 4. Indien het voertuig met toestemming van de verhuurder wordt teruggebracht buiten de openingstijden van de verhuurder en/of op een nader overeengekomen plaats niet zijnde de bedrijfslocatie van de verhuurder blijft huurder overeenkomstig het eerste en tweede lid aansprakelijk voor de schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop verhuurder feitelijk het voertuig heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal in de hier genoemde situaties het voertuig bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder informeren indien schade is geconstateerd.
 5. Voor schade van de verhuurder die bestaat uit vermogensschade ten gevolge van met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor verhuurder, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van het voertuig jegens derden aansprakelijk is, geldt het bepaalde in het tweede lid van dit artikel slechts indien er volgens de voorwaarden van de WAM-verzekeringsovereenkomst geen dekking bestaat.
 6. In geval van schade aan het voertuig in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van het voertuig voor rekening van verhuurder, tenzij lid 2 of lid 3 van dit artikel van toepassing is.
 7. Huurder is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van huurder hadden.

Artikel 12 Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid van de verhuurder 

 1. Verhuurder is verplicht op verlangen van huurder gebreken te verhelpen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen, tenzij dit onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet van verhuurder kunnen worden gevergd. Deze verplichting geldt niet indien huurder jegens verhuurder aansprakelijk is voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.
 2. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van vervoerde zaken als gevolg van een gebrek aan het voertuig.
 3. Voor personenschade en verlies of diefstal van de reisbagage is verhuurder niet aansprakelijk.
 4. Het bepaalde in het vorige lid geldt niet voor zover het gaat om gebreken die de verhuurder bij het aangaan van de overeenkomst kende of ter zake van het ontstaan waarvan de verhuurder opzet of grove schuld is te verwijten.
 5. De aansprakelijkheid van verhuurder is in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarop de verzekering van verhuurder in het desbetreffende geval dekking biedt.
 6. Verhuurder kan uitsluitend worden aangesproken in geval van een toerekenbare tekortkoming door grove nalatigheid. De aansprakelijkheid is dan beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de huurovereenkomst. Iedere aansprakelijkheid op indirecte schade, daaronder bij inbegrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde vakantievreugde, kosten van overnachting en reiskosten is uitgesloten.

Artikel 13 Overheidsmaatregelen en informatie aan autoriteiten 

 1. Voor rekening van huurder zijn alle sancties, tolgelden en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben door huurder c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd, tenzij deze verband houden met een defect dat bij aanvang van de huur reeds aanwezig was of de sancties verband houden met omstandigheden die in de risicosfeer van verhuurder liggen.
 2. Indien deze sancties en maatregelen aan verhuurder worden opgelegd, is huurder gehouden verhuurder op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.
 3. Indien verhuurder in verband met enige gedraging of nalaten van huurder, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is huurder gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.
 4. Desgewenst krijgt de huurder een kopie van het officiële document waarmee de sanctie is opgelegd.

Artikel 14 Beslag op het voertuig 

 1. Ingeval van administratief-, civiel- of strafrechtelijk beslag op het voertuig blijft huurder gehouden tot nakoming van de verplichtingen van de huurovereenkomst, waaronder die tot betaling van de huursom, tot het moment waarop het voertuig vrij van beslagen weer in het bezit van verhuurder komt, tenzij het beslag verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de verhuurder liggen.
 2. Huurder is gehouden verhuurder schadeloos te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten.

Artikel 15 Ontbinding van de huurovereenkomst

 1. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
 • huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt;
 • huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard;
 • verhuurder van het bestaan van omstandigheden blijkt, die van dien aard zijn dat ware verhuurder hiervan op de hoogte geweest, hij de huurovereenkomst niet was aangegaan.
 1. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om weer het bezit van het voertuig te verkrijgen.
 2. Indien huurder overlijdt voordat de huurperiode aanvangt, is de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ontbonden.
 3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van ontbinding op grond van dit artikel.

Artikel 16 Klachten 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij verhuurder, tijdig nadat huurder de beweerde tekortkomingen heeft ontdekt. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat huurder zijn rechten terzake verliest.

Artikel 17 Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder

 1. De huurder is verplicht zich te legitimeren voor vertrek met het voertuig en een kopie van zijn rijbewijs en paspoort / id-kaart achter te laten.
 2. De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een persoonsregistratie. Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan artikel 13 van deze voorwaarden, de overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen. De persoonsgegevens kunnen tevens worden doorgegeven aan gerechtsdeurwaarders indien sprake is van tanken zonder betaling.
 3. Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal het verzet te allen tijde worden gehonoreerd.
 4. Verhuurder houd zich het recht voor de in het eerste lid genoemde gegevens tevens te toetsen met behulp van Crimimail en/of Oribi en/of vergelijkbare waarschuwingssystemen. De persoonsgegevens van huurder en/of van bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan het voertuig.

Artikel 18 – Toepasselijk recht 

Op de huurovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Defender Vakanties B.V.

Van Teylingenweg 142

3471 GH Kamerik

KvK nummer: 91615887

BTW-nummer: NL8657.13.315.B01